Χρίστος Αλεξόπουλος


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Χρίστος Αλεξόπουλος

Συστημικές ανισορροπίες

Η πορεία προς το μέλλον χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ταχύτητα της εξέλιξης στους διάφορους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών και την δημιουργία επικίνδυνων ανισορροπιών στα επιμέρους κοινωνικά συστήματα (οικονομικό, εκπαιδευτικό κ.λ.π.), που ...

Ο πολίτης ως εργαλείο

Ο πολίτης στην αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, εξέφραζε την ελεύθερη βούληση στις δημοκρατικές διαδικασίες εκείνης της εποχής με την συμμετοχή του και την κριτική προσέγγιση της πραγματικότητας στα στενά όρια, που είχε ...

Η πραγματικότητα ως ανθρώπινη «κατασκευή»

Η πραγματικότητα ως ανθρώπινη «κατασκευή» έχει πολλές διαστάσεις και γίνεται αντιληπτή σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις προϋποθέσεις, που πληροί η ανθρώπινη οντότητα τόσο ως ατομικό όσο και ως συλλογικό υποκείμενο. <o:p></o:p>Αυτό σημαίνει, ...

Κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης

Τα προβλήματα, που καταράφονται τόσο σε εθνικό όσο και σε πλανητικό επίπεδο, θέτουν επιτακτικά σύνθετα ερωτήματα σε σχέση με το μοντέλο, πάνω στο οποίο στηρίζεται η παγκοσμιοποίηση, ενώ ταυτοχρόνως αναπτύσσεται προβληματισμός ως προς τις επιπτώσεις ...

Πολιτική και κοινωνική παρακμή

Η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα σε πλανητικό επίπεδο εκπέμπει μηνύματα έντονης παρακμής, τα οποία από το ένα μέρος τεκμηριώνουν τα ερωτηματικά, που τίθενται, για τον αυξανόμενο βαθμό διακινδύνευσης ως προς την βιωσιμότητα της ακολουθούμενης ...

Επείγει η ανάληψη ευθύνης

Στο πρώτο 15θήμερο του Δεκέμβρη 2019 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διοργάνωσε την παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα στην Μαδρίτη. Ήταν μια ευκαιρία για να αναλάβουν τόσο το πολιτικό σύστημα σε πλανητικό επίπεδο όσο και οι κοινωνίες, που συνθέτουν την ...

Ευρωπαϊκό κοινωνικό συμφέρον

Το 1952 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) από έξι χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες). Το 1958 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), η οποία το 1992 μετά την Συνθήκη του Maastricht ...

Το κλίμα σε «κατάσταση ανάγκης»

Το Ευρωκοινοβούλιο με πρόσφατη απόφαση του (τέλη Νοεμβρίου 2019) κήρυξε το κλίμα σε «κατάσταση ανάγκης». Στην διαδικασία της ψηφοφορίας 429 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, 225 κατά και 19 απείχαν. Βέβαια αυτή η απόφαση έχει συμβολικό χαρακτήρα, διότι ...

Γνώση και απόγνωση

Η συστηματική προσέγγιση και ανάλυση των δεδομένων της πραγματικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο, αντί να απαντά σε πολλά ερωτήματα, που τίθενται και να οδηγεί στην αποκόμιση των απαραίτητων γνώσεων για την κατεύθυνση της εξέλιξης ...

Μέλλον και πολιτική

Η δυναμική της εξέλιξης είναι πλέον πολύ γρήγορη και πολυδιάστατη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύσκολα προβλήματα στον σχεδιασμό και στην διαχείριση της σε βάθος χρόνου και  να απειλείται επικίνδυνα ...

Νέα γενιά και κλίμα

Όσο προχωρά η ανθρωπότητα προς το μέλλον, τόσο περισσότερο γίνεται εμφανής η αναντιστοιχία ανάμεσα στην διαχείριση του χρόνου σε σχέση με τα δεδομένα, που διαμορφώνονται κατά την ροή του στην πραγματικότητα και τις επιπτώσεις τους ως προς την προοπτική, ...