Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το ψήφισμα για τα πεπραγμένα της Tρόικας

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής . . Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής . PE526.111 . Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά ...