Μονάδα συνθετικού αεριού στα Βασιλικά Θέρμης

Στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις της Μητροπολιτικής Επιτροπής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά από κατοίκους της περιοχής Βασιλικών-Λακκιάς, οι διαμαρτυρίες των οποίων έδωσαν ασταμάτητα παλμό στη συνεδρίαση επί πέντε ώρες!

Το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης, ιερείς, επαγγελματίες, αγρότες, εμφανίστηκαν ενωμένα αντίθετοι σε ένα ζήτημα της ημερήσιας διάταξης: την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ενέργειας από συνθετικό αέριο (syngas) με πρώτη ύλη ροκανίδια και υπολείμματα ξυλείας.
Αιτήματα γνωμοδότησης σχετικά με περιβαλλοντικούς όρους για μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας έρχονται και θα έρχονται με αυξανόμενους ρυθμούς στο περιφερειακό συμβούλιο και τις επιτροπές του. Και υπάρχει μια θετική καταρχάς διάθεση των συμβούλων προς στα αιτήματα αυτά, που γενικά δίνουν λύση περιβαλλοντικά φιλική στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Τι αναστάτωσε την περιοχή; Από τη συζήτηση προέκυψαν ενδιαφέροντες προβληματισμοί. Ας δούμε τρία βασικά σημεία:
1. Προβληματίζει η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) σε γη υψηλής παραγωγικότητας, ενώ η νομοθεσία το επιτρέπει. Αξίζει να επανεξεταστεί η προστασία της «συνέχειας» της παραγωγικής γης. Η δημιουργία μεγάλων καλλιεργειών (ατομικών ή συλλογικών), η δυνατότητα αναδασμών ή ανταλλαγής γης στο μέλλον είναι ζητήματα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αστόχαστα σε ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης ανεπτυγμένων κοινωνιών. Η χωροταξική εικόνα της χώρας (κτηματολόγιο, χρήσεις γης, αισθητική αντίληψη, βασικές υποδομές) δεν μας κάνει περήφανους. Να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε, να προλάβουμε τα χειρότερα.
2. Το ζήτημα της επικινδυνότητας της όλης εγκατάστασης θα πρέπει να απαντηθεί ενδελεχώς. Όχι μόνο της συγκεκριμένης. Διότι το περιφερειακό συμβούλιο δεν μπορεί να γνωμοδοτεί «κατά περίπτωση». Οι αποφάσεις του πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια. Είναι εξ ορισμού επικίνδυνη η παραγωγή ενέργειας από συνθετικό αέριο; Απαιτείται πιθανόν συμπλήρωση του νόμου ώστε να γίνεται διάκριση συνθετικού αερίου και βιοαερίου; Υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη σχεδίαση, υλοποίηση και ασφάλεια λειτουργίας εργοστασίων αυτού του είδους; Ο τεχνικός κόσμος οφείλει να συντάξει αξιόπιστα πρότυπα πριν φθάσουμε στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Τα όργανα διακυβέρνησης λαμβάνουν αποφάσεις βάσει νομοθεσίας και όχι βάσει ιδεολογικών, επιστημονικών ή προσωπικών απόψεων. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχει εμπειρία στην ευρωπαϊκή οικογένεια στα ζητήματα αυτά.
3. Η ισχυρότερη αιτία αντιδράσεων των κατοίκων ήταν η παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την επάρκεια του κράτους να ασκεί ελέγχους και να επιβάλλει την εφαρμογή νόμων. Εδώ, ΝΑΙ, δυστυχώς θα συμφωνήσουμε. Αλλά χρέος του περιφερειακού συμβουλίου είναι να ενεργεί ώστε να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό και απαιτήθηκε η αναβολή λήψης απόφασης και προτάθηκε άμεση σύσκεψη με το κράτος (αποκεντρωμένη διοίκηση, υπουργεία, τεχνικοί φορείς) ώστε να δοθούν απαντήσεις που να εξασφαλίζουν την ορθή γνωμοδότηση για όλα τα παρόμοια αιτήματα στο μέλλον.
Εντέλει, ελπίζω να συμφωνούμε όλοι μας ότι δεν είναι δυνατό να λαμβάνονται αποφάσεις διακυβέρνησης «με το πιστόλι στον κρόταφο». Σαν κανονική, ανεπτυγμένη χώρα μπορούμε να πορευτούμε με επιχειρήματα, λογική και επιτυχή νομοθέτηση και όχι με βάση το θυμικό μας.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ